Earth 2140

..: Budynki :.. ..: Piechota :.. ..: Pojazdy :.. ..: Misje :.. ..: Instrukcja :..

Ziemia 2140 - instrukcja obsługi

Wprowadzenie

Jest rok 2140. Po wielu wojnach i kilku poważnych katastrofach ekologicznych na świecie pozostały jedynie dwa mocarstwa: United Civilized States (UCS), obejmujące obszary kontynentu amerykańskiego, Europy Zachodniej i północnej Afryki oraz Eurazjatycka Dynastia (ED) rozciągająca się na terenach dawnej Europy Wschodniej i Azji. Zniszczenia wywołane przez długie wojny zmusiły ludność obu potęg do zbudowania podziemnych miast i zamieszkania w nich.

Australia i większość terytorium Afryki zostały poświęcone w wojnach trwających kilka dekad. Użyto tam wysoce toksycznych broni biologicznych i chemicznych, powodując skażenie środowiska - nie przeżyć tam żaden człowiek, niemożliwe jest nawet wysłanie robotów i maszyn. Powszechnie uważano, że obszary te na zawsze pozostaną niedostępne i usunięto je z większości map. Ludzkość zapomniała, że kiedykolwiek istniały.

System rządów panujący w United Civilized States to stochastokracja (rządy przypadkowych wybrańców). Ludność prowadzi leniwe i dekadenckie życie; oddając się przyjemnościom i uciechom doczesnym, całą pracę powierza maszynom, tak zwanym robotom "Black-Tech". Władzę sprawują obywatele losowo wybrani przez komputer. Eurazjanie rządzeni są przez dyktaturę Dynastii Khanów. Aktualnie na tronie zasiada Tiao Zhan Zhe Khan (co znaczy "prowokator wojen").

Z powodu problemów spowodowanych skażeniem środowiska w dużej części kraju, trzydziesty czwarty Khan noszący imię Yong Shi Khan ("odważny wojownik") zarządził opracowanie technologii pozwalającej zastępować ludzkie narządy mechanicznymi częściami. W ten sposób już za czasów trzydziestego siódmego Khana ograniczono populację, przekształcając ludzi w ascetyczne, ale jednocześnie niesłychanie potężne androidy. "Ludzkie" ciało składa się obecnie z prostych, niezależnych organizmów, które odżywiają mózg oraz z różnych mechanicznych części pełniących wszelakie funkcje. Populacja jest całkowicie kontrolowana; gdy zachodzi potrzeba stworzenia nowego androida, wykonuje się transfer danych mózgowych do nowego egzemplarza, powstałego ze sklonowanych komórek nerwowych oraz dobudowanych części mechanicznych.

Surowce naturalne należą już do rzadkości i trzeba je wydobywać z powierzchni. Z tego powodu dochodziło często do wielu drobnych konfliktów między UCS i ED. Ostatni z nich przerodził się właśnie w zaciekłą i krwawą, ostateczną wojnę światową. Tylko jedna ze stron może zwyciężyć. Ta ostatnia wojna rozstrzygnie kto będzie kontrolował źródła surowców naturalnych i tym samym zawładnie całym światem.

Zasady gry

Gdy uruchomisz grę Ziemia 2140 po raz pierwszy, automatycznie odtworzy się intro, po którym pojawi się główne menu gry. Możesz je przesuwać w lewo i prawo za pomocą myszy, wybierając następujące opcje:

 • Sieć: wybierz tą opcję, aby rozpocząć lub dołączyć się do gry sieciowej (jeszcze niedostępne w wersji amigowej)
 • Serial modem: wybierz tą opcję, aby grać przez modem lub nullmodem (jeszcze niedostępne w wersji amigowej)
 • Dane techniczne: tutaj znajdziesz informacje o wszystkich jednostkach i budynkach występujących w grze Ziemia 2140
 • Intro: kliknij na tym panelu, aby powtórnie zobaczyć intro
 • Autorzy: informacje o twórcach gry
 • Wyjście: kliknij tu, aby wyjść z gry
 • Ładuj: wybierz tą opcję, aby odczytać zapisaną grę. Pojawi się okno z aktualnie zachowanymi stanami gry. Wybierz jeden z nich i kliknij na OK.
 • Logo UCS i ED: wybierz jedną ze stron konfliktu, którą chcesz grać.

Gdy już wybierzesz swoje barwy wojenne, pojawi się mapa świata. Tutaj możesz wybrać obszar, w którym będziesz wykonywał daną misję. Po tym wyborze otrzymasz informacje o aktualnej misji i możesz już rozpocząć grę.

Na dole ekranu gry znajduje się linia statusu. Tutaj wyświetlane są wszystkie rozkazy i przychodzące podczas gry wiadomości. Jeżeli, na przykład, wybierzesz jednostkę (lub budynek, pojazd), pojawi się tutaj jej nazwa. W tym miejscu wyświetlane są również komunikaty.

Po lewej stronie ekranu gry znajduje się panel kontrolny - to najważniejszy element interfejsu gry. Za jego pomocą możesz kontrolować prawie wszystkie ustawienia gry. Domyślnie znajduje się on po lewej stronie ekranu, ale naciskając klawisz <TAB> możesz go umieścić również po prawej stronie. Aby zobaczyć większy obszar pola bitwy, można również ukryć panel za pomocą przycisku ukrywającego (niebieskie strzałki na krawędzi ekranu). Aby ponownie wyświetlić panel kontrolny, ponownie wciśnij przycisk ze strzałkami.

Na ekranie znajduje się również mapa z podglądem całego pola bitwy. Wyświetlone są na niej obszary występowania rudy, budynki (małe prostokątne obszary) oraz jednostki. Jeśli coś przydarzy się twojej jednostce, mapa rozbłyśnie. Skażenie radioaktywne symbolizowane jest na mapie czarno-białymi kropkami. Obok mapy znajduje się przycisk, który służy do zmiany trybu wyświetlania na RAW. W tym trybie na mapie wyświetlane są jedynie zasoby, budynki i jednostki, a także punkty docelowe, o ile są zdefiniowane. Kolejne przyciski służą do wyświetlenia innych paneli kontrolnych.

Kontrola budynków

Na tym panelu znajdziesz informację o ilości posiadanej gotówki oraz energii. Za pomocą strzałek możesz przewijać listę budynków w górę i w dół. Każdy budynek reprezentowany jest przez dwie ikony: po lewej znajduje się status budynku, a po prawej jego symbol. Żółta strzałka oznacza, że budynek ma dość energii, srebrna - jej brak. Jeśli budynek nie ma energii, niczego nie wyprodukuje. W trakcie produkcji symbol ten zastępowany jest przez symbol jednostki, którą budynek aktualnie wytwarza. Jednostka, która opuści budynek jako ostatnia, jest zawsze wyświetlana tuż obok symbolu budynku. Jeśli chcesz wyprodukować jednostkę innego typu, kliknij lewym klawiszem myszy na tym symbolu. Używając lewego klawisza myszy możesz też zwiększyć ilość produkowanych jednostek tego samego typu.

Kliknięcie prawym klawiszem myszy na symbolu budynku otwiera jego menu, które składa się z trzech części:

 • Informacja: tutaj widzisz nazwę budynku, stan zniszczeń oraz wymagania energetyczne Pod informacją zobaczysz listę symboli przedstawiających funkcje, jakie może spełniać wybrany budynek. Pierwsza z nich służy do centrowania ekranu na wybranym budynku. Za pomocą drugiej można odciąć dostawy energii do danego budynku, trzecia służy do naprawy budynku, o ile został on zaatakowany. Oczywiście wymaga to gotówki. Ponowne kliknięcie na tym przycisku spowoduje zatrzymanie naprawy budynku. Czwarty przycisk zarządza ewakuację budynku - wszystkie jednostki w nim się znajdujące opuszczą go. Następny przycisk służy do odwołania produkcji rozpoczętej w danym budynku, a ostatni służy do aktywacji i dezaktywacji samozniszczenia.
 • Na dole tego menu znajdują się symbole wszystkich jednostek lub innych budynków, które możesz wyprodukować w danym budynku. Produkcja rozpocznie się gdy klikniesz na któryś z nich, a menu zamknie się automatycznie. Listę dostępnych elementów można przesuwać strzałkami.

Kontrola oddziałów

Ten panel wyświetla informacje o pojedynczych jednostkach lub ich grupach. Pierwsze pole wyświetla listę zaznaczonych jednostek wraz z ich nazwami. Poniżej znajdują się przyciski:

 • Czerwony celownik i zielone koło ze strzałek - nakazuje jednostkom bronić swojej aktualnej pozycji. Jeśli przeciwnik pojawi się w ich zasięgu, odpowiedzą ogniem, ale nie będą go ścigać.
 • Zielone strzałki zwrócone do środka - nakazuje jednostkom udać się do miejsca wskazanego przez kursor
 • Czerwony celownik - podobnie jak przemieszczanie, z tą różnicą, że jednostki zaatakują cel znajdujący się w miejscu wskazanym przez kursor.
 • Zielona strzałka otoczona trzema ścianami - nakazuje jednostkom opuścić budynek lub transporter.
 • Minuj/buduj - specjalna opcja dla jednostek MINER i MINER BT, pozwalająca przełączyć pomiędzy stawianiem min i budowaniem murówobronnych.
 • Czerwone kółko ze strzałek - po wybraniu tej opcji wskaż inną jednostkę. Aktywna jednostka będzie ją eskortować: jeśli eskortowana jednostka przemieści się, jej eskorta podąży za nią.
 • Czerwona kropka - pozwala wyznaczyć marszrutę dla jednostkim lub grupy jednostek. Dzięki temu możesz dokładnie zaplanować trasę poruszania się twoich oddziałów. Po wybraniu tej opcji, kliknij na mapę, aby zaznaczyć pierwszy punkt docelowy (wyświetlone zostaną jego koordynaty), następne powtórz czynność dla kolejnych punktów. Jeśli wybierzesz osiem punktów, zaznaczanie zakończy się. Jeśli chcesz zaznaczyć mniej niż osiem punktów, po ich wybraniu wyłącz opcję za pomocą symbolu obok przycisku marszruty. Wybranie następnej ikony aktywuje ruch jednostki po wyznaczonych punktach docelowych.

Kontrola strategii

Ziemia 2140 ma unikalną opcję wirtualnych generałów, którym możesz powierzyć całkowitą kontrolę nad trzema jednostkami lub grupami jednostek. Aby aktywować generała, otwórz panel strategii i wybierz jednostkę, a następnie zaznacz pierwszą opcję. Teraz możesz zdecydować czy twój generał będzie zachowywał się ofensywnie, czy defensywnie. Wybierając taktykę ofensywną, rozkazujesz generałowi i jego oddziałowi szukać i niszczyć wrogie jednostki. Taktyka defensywna polega na patrolowaniu jedynie najbliższego otoczenia. Aby dezaktywować generała, ponownie wybierz pierwszą opcję.

Ustawienia gry

Tutaj dostępne są ważne opcje gry. Poprzez ikonę Wczytaj możesz odczytać poprzednio zapisane gry, po prostu klikając na nich. Aby zapisać grę wystarczy - tak, zgadłeś - kliknąć na Zapisz. Teraz wybierz pusty slot gry, wpisz nazwę pliku i ponownie wybierz Zapisz. Gdy nie ma już wolnych miejsc, możesz zapisać grę na miejscu poprzedniej. Jeśli nie jesteś pewien rozkazów, przypomnisz je klikając na ikonę Cel misji. Aby wrócić do menu głównego lub ponownie rozpocząć misję, wybierz Koniec gry.

Przycisk Konfiguracja otwiera kolejne opcje. Tutaj można ustawić zmiany w interfejsie, szybkość gry i przewijania ekranu oraz poziom dźwięku. Aby posłuchać któregoś z utworów ścieżki dźwiękowej, wybierz przycisk Utwór, a następnie tytuł utworu. Powrót pozwoli wrócić do opcji gry.

Sterowanie

Grą Ziemia 2140 sterujemy głównie za pomocą myszy. Oprócz tego jest kilka opcji, które dostępne są wyłącznie z klawiatury. Kursor myszy służy do kontroli menu gry. W oknie pola bitwy widoczny jest tylko wtedy, gdy żaden obiekt nie jest aktywny.

Po najechaniu na obiekt, jednostkę lub budynek, kursor zmienia wygląd. Jednostki aktywujemy pojedynczym kliknięciem lewego przycisku myszy. Aby zaznaczyć kilka jednostek, przytrzymaj lewy klawisz i przeciągnij myszą, rysując obszar, w którym zostaną zaznaczone wszystkie jednostki. Gdy zaznaczysz jednostki, kursor ponownie zmieni kształt. Teraz możesz wskazać na mapie punkt docelowy, do którego chcesz wysłać zaznaczone jednostki. Jeśli punkt docelowy nie jest osiągalny, kursor zmieni wygląd. Ten sam wygląd kursor przyjmuje również gdy dana akcja nie jest możliwa do wykonania.

Jeśli wybrana jednostka może atakować, kursor zmieni kształt po najechaniu nim na jednostkę wroga. Pojedyncze kliknięcie wyśle twoją jednostkę do boju. Jeśli cel znajduje się poza zasięgiem strzału, twoja jednostka najpierw zbliży się do niego.

Inny kształt kursora pojawi się, gdy zaznaczysz mała lub średnią jednostkę i najedziesz nim na transporter lub budynek. Klikając, rozkazujesz jednostce wjechać do budynku lub transportera.

Jeśli wybierzesz budynek, który wymaga naprawy, kursor zmieni wygląd. Pojedyncze kliknięcie lewym klawiszem myszy rozpocznie naprawę budynku. Czas i koszt naprawy zależą od poziomu zniszczeń.

Po wybraniu opcji Eskorta, kursor zmieni wygląd. Teraz możesz wybrać inną jednostkę, która ma otrzymać eskortę.

Jeśli aktywna jednostka to BANTHA lub HEAVY LIFTER, kursor zmieni wygląd. Teraz możesz wybrać pojemnik lub miejsce występowania surowców naturalnych do zebrania/transportu. Jeśli BANTHA lub HEAVY LIFTER już przenoszą jakiś ładunek, inny kształt kursora po najechaniu nim na rafinerię informuje o możliwości oddania ładunku, wystarczy kliknąć raz lewym przyciskiem myszy.

Po wybraniu jednostki typu MINER, na panelu wyświetlają się trzy ikony pozwalające wydawać im rozkazy. Pierwsza z nich służy do budowania murów obronnych w wybranym miejscu. Aby ustawić minę miejscu, użyj drugiej ikony. Trzecia służy do dezaktywacji miny.

Jednostki TTRE 400 stawiają i dezaktywują miny wodne. Jeśli najedziesz kursorem na minę wodną, zmieni on kształt. Oznacza to, że możesz ją dezaktywować.

Niebieski celownik to symbol oznaczający gotowość do ataku jednostki strzelającej plazmą. Wybierz cel i wciśnij lewy klawisz myszy, aby oddać strzał.

Podobne działanie ma złoty symbol broni nuklearnej. Wybierz cel i... buuum!

Jeszcze inny kształt kursora oznacza, że jednostka budowlana MCU znalazła miejsce, w którym może postawić budynek. Wciśnij lewy klawisz myszy, aby rozpocząć budowę.


Ostrzeżenie o epilepsji

Zanim uruchomisz tę grę lub pozwolisz to zrobić swoim dzieciom, przeczytaj to ostrzeżenie!

Niektórzy ludzie wystawieni na działanie specyficznie migających świateł lub powtarzających się świetlnych rozbłysków narażeni są na napady epilepsji lub utratę przytomności. Może to ujawniać się u nich podczas oglądania telewizji lub grania w niektóre gry komputerowe, nawet jeśli osoba taka nigdy wcześniej nie miała napadów padaczkowych. Jeśli ty lub ktoś z członków twojej rodziny mieliście objawy epilepsji lub traciliście przytomność poddani działaniu błyskających świateł, skonsultuj się z lekarzem przed rozpoczęciem użytkowania tej gry. Radzimy rodzicom nadzorować swoje dzieci podczas grania. Jeśli zaobserwujesz u swojego dziecka podczas grania w tą grę któreś z tych objawów: mdłości, zaburzenia widzenia, niekontrolowane ruchy oczu lub mięśni, utrata przytomności, dezorientacja, konwulsje, NIEZWŁOCZNIE przerwij grę i skonsultuj się z lekarzem.

Porady przy użytkowaniu

 • Nie stawaj zbyt blisko ekranu. Usiądź wygodnie w optymalnej odległości, na jaką pozwalają kable.
 • Graj na możliwie małym ekranie.
 • Nie graj jeśli jesteś zmęczony i niewyspany.
 • Upewnij się, że pokój w którym grasz jest dobrze oświetlony.
 • Rób 10-cio lub 15-tominutowe przerwy po każdej godzinie grania.

Wynalazki

Mina SI (AI Mine) - potrzebne, by ustawiać miny rozpoznające twoje własne jednostki. Nie wybuchną, gdy najedziesz na nie.

Bomba plazmowa (Plasma Bomb) - potrzebne do budowy Hellwind Bomber oraz Plasma Blast.

Detektor laserowy (Laser Detector) - wymagany do wynalezienia broni laserowych.

Działo laserowe (Laser Canon) - technologia pozwalająca budować stacjonarne działa laserowe - nie można ich umieszczać na ruchomych jednostkach.

Silnik (Engine) - z powodu swych rozmiarów i mocy, jedyny mechanizm pozwalający budować roboty i inne jednostki bojowe.

Szybka naprawa (Fast Repair) - pozwala budować ruchome jednostki naprawcze, takie jak HCU-M.

Silnik rakietowy (Rocket Engine) - wybudujesz małe rakiety.

Silnik jądrowy (Nuclear Engine) - będziesz mógł wybudować większe jednostki i niektóre budynki.

Teleportacja i nanotechnologia (Teleportation & Nano Technology) - pierwszy krok do anihilacji. Pozwala budować takie jednostki jak SHADOW i SCREAMER.

Broń laserowa (Lasercannon) - pozwala budować średniej wielkości bronie laserowe, które z powodu ich wagi i wymiarów mogą być przenoszone jedynie przez średnie i duże jednostki.

Broń plazmowa (Plasma Weapons) - podstawa przy produkcji wszystkich ciężkich broni laserowych.

Duże rakiety (Heavy Rockets) - niezbędne do budowy rakiet dalekiego zasięgu.

Reaktor atomowy (Nuclear Reactor) - bez niego nie można wznosić budynków posiadających własne zasilanie.

Fuzja plazmy (Plasma Fusion) - technologia rozszerzająca możliwości niektórych broni plazmowych.

Lekkie działo plazmowe (Light Plasma Canon) - pozwala produkować małe, ale efektywne bronie plazmowe.

Działo plazmowe (Plasma Canon) - zbudujesz duże, ale mobilne i wysokowydajne bronie plazmowe.

Regeneracja (Regeneration) - wymagane do budowy jednostek BIO.

Latanie/Antygrawitacja (Flying/Antigravity) - te dwa wynalazki są niezbędne do rozpoczęcia produkcji jednostek latających.

Bomba atomowa (Atom Bomb) - nowa bomba atomowa to efektywna broń masowej zagłady dla wojsk ED.

Działo jonowe (Ion Canon) - kolejny wynalazek ED, który nie niszczy wrogich jednostek, ale unieruchamia je, aby umożliwić ich przeprogramowanie i użycie do własnych celów.


Jako jedyny, prawny dystrybutor firma Matay posiada wyłączność na dystrybucję polskiej wersji językowej gry Earth2140 dla komputerów Amiga.

Earth 2140
Earth 2140
Earth 2140
Earth 2140
Earth 2140
Earth 2140
Earth 2140
Earth 2140
Earth 2140
Earth 2140